Location

Global Testing Corporation
Tel: +886-3-598-7168

Factory
No.75 Guangfu Rd., Hu-Kou, Hsin-Chu County, Taiwan